ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Gyógyító Magyarok Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1123 Budapest Csörsz u 14.)

 • PREAMBULUM
 • Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Gyógyító Magyarok Kft. (1123 Budapest Csörsz u 14-16, a továbbiakban: Fájdalom Ambulancia) által folytatott egyéb humán-egészségügyi ellátásra, szakorvosi járóbeteg-ellátásra, valamint az ennek kapcsán létrejött jogügyletekre terjed ki.
 • Páciens (vagyis a szolgáltatásokat igénybevevő fél) és Fájdalom Ambulancia között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szolgáltatási szerződésekre jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
 • Páciens a regisztrációs lap aláírásával – illetve az online időpontfoglalás során – kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltató lehetővé tette, hogy a szerződés megkötése előtt a Páciens jelen ÁSZF tartalmát megismerhesse.
 • Az ÁSZF rögzíti a fent említett jogügyletekben érintett felek (a Fájdalom Ambulancia és a Páciens) lényeges jogait és kötelezettségeit. Ezen jogügyletekben egyébiránt– ide értve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is – a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, ezek közül is elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiak tekintendők irányadónak:
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.),
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eatv.),
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet,
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.

Az érintett felek jogviszonyára irányadóak továbbá az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggésben kialakult általános és egyedi szakmai előírások és irányelvek, valamint a Fájdalom Ambulancia által saját tevékenységével összefüggésben alkalmazott szakmai protokollok.

 • A Fájdalom Ambulancia saját tevékenységének speciális jellegére és minőségbiztosítási szempontokra tekintettel, továbbá a későbbi jogviták megelőzése és lehetőség szerinti elkerülése érdekében úgy határozott, hogy a fentiekben körül írt szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyokra irányadó általános szabályokat előzetesen, a Páciensek számára is megismerhető és előre hozzáférhető formában összeállítja és közzéteszi.
 • A jelen ÁSZF alanyi hatálya kiterjed a Fájdalom Ambulancia mindazon ügyfeleire, pácienseire, akik részére a Fájdalom Ambulancia és/vagy az általa foglalkoztatott munkatársak a Fájdalom Ambulancia egészségügyi szolgáltatásait nyújtják, vagy azzal egyéb módon kapcsolatba kerülnek.
 • A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Fájdalom Ambulancia által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatásokra, illetőleg az ezen szolgáltatások nyújtása kapcsán létrejött jogviszonyokra.
 • ÁSZF módosítása:
 • Jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege, valamint annak módosítása – a módosítás hatályba lépése előtt 8 nappal – elérhető a Fájdalom Ambulancia weboldalán (www.fajdalomambulancia.hu), valamint a Fájdalom Ambulancia székhelyén nyomtatott formában.
 • Fájdalom Ambulancia jogosult jelen ÁSZF-et a Páciens kifejezett hozzájárulása nélkül egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról Fájdalom Ambulancia a hatályba lépést megelőzően értesíti, a weboldalon történő közzététellel. Fájdalom Ambulancia nem köteles a Pácienst más módon értesíteni, azonban egyoldalú mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a Pácienst valamely elérhetőségén is értesíti.
 • SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 • A jelen ÁSZF alkalmazójának, vagyis a Fájdalom Ambulancia adatai és elérhetőségei:

Cégnév: GyógyítóMagyarok Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely (postacím): 1123 Budapest Csörsz u 14-16.
Cégjegyzékszám: 01-09-877266

Adószám: 13864808-2-43
E-mail cím: info@fajdalomambulancia.hu

 • SZOLGÁLTATÁSOK
 • Fájdalom Ambulancia kijelenti, hogy rendelkezik az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel, ide értve a szolgáltatások teljesítésébe bevont szakemberek megfelelő szakmai képesítésének meglétét, valamint a tevékenység folytatásához szükséges felelősségbiztosítás megszakításmentes fenntartását is.
 • A Fájdalom Ambulancia által nyújtott szolgáltatások listája jelen ÁSZF 1. számú mellékletében kerülnek felsorolásra.
 • A Páciensek tudomásul veszik és előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Fájdalom Ambulancia az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésébe saját belátása szerint kiválasztott harmadik személyeket vonjon be, és ezen harmadik személyek szolgáltatásait ún. közvetített szolgáltatásként nyújtsa a Páciensek számára.
 • A Fájdalom Ambulancia kifejezetten és kizárólag ún. magán-egészségügyi szolgáltatást nyújt, amelyhez társadalombiztosítási finanszírozás nem kapcsolódik. A Fájdalom Ambulancia az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (OEP) nem szerződéses partnere. Fentiekre tekintettel a Páciensek a Fájdalom Ambulancia szolgáltatásaival összefüggésben társadalombiztosítási támogatást semmilyen formában és mértékben nem jogosultak igénybe venni.
 • Fájdalom Ambulancia a 2. számú mellékletben felsorolt egészségbiztosítási pénztárakkal áll szerződéses kapcsolatban. Amennyiben egészségbiztosítási pénztár által is elfogadott számlára van szüksége, úgy azt kérjük mielőbb, legkésőbb a fizetést megelőzően jelezze, amennyiben fizetést követően jelzi egészségbiztosítási pénztárra kiállított számlára vonatkozó igényét, úgy a számlát nem áll módunkban kiállítani.

Az egészségbiztosítási számla kiállításához szükséges adatok: 

 • egészségügyi pénztár megnevezése,
 • beteg neve,
 • egészségpénztári azonosító kód.
 • Szolgáltatás igénybevétele

A Fájdalom Ambulancia szolgáltatásainak igénybevétele kizárólag előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás útján lehetséges.

Páciens köteles a Fájdalom Ambulancia által kért regisztrációs lapot, beleegyező nyilatkozatot, állapotfelmérő lapot megfelelően kitölteni és aláírni, amennyiben Páciens ezt megtagadja, úgy Fájdalom Ambulancia megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását és a rendelkezésre állással felmerült költségeket felszámolni a páciens részére.

 • Bejelentkezés, időpontfoglalás módja
 • A Fájdalom Ambulancia szolgáltatásaira az alábbi módokon lehetséges bejelentkezni:
 • személyesen,
 • telefonon,
 • online.
 • A foglalás – bármely foglalási mód esetén – abban az esetben tekinthető véglegesnek, ha a Páciens megkapta a foglalásra vonatkozó visszaigazolásról szóló emailt vagy SMSt.
 • Fájdalom Ambulancia fenntartja magának a jogot, hogy olyan időpontfoglalásokat, vásárlásokat visszautasítson, amelyek esetén feltételezhető, hogy az adatok valótlanok, vagy hamisak, valamint ha a megadott adatok a szolgáltatás nyújtásához nem elegendőek.
 • SZEMÉLYES IDŐPONTFOGLALÁS
 • A Páciens személyesen a Fájdalom Ambulancia rendelőiben található recepción tud időpontot foglalni, rendelési időben, az adott szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésével. Az időpontfoglalás kizárólag az adott rendelőben megtalálható kezelésekre lehetséges.
 • Rendelők pontos címe:
 • Fájdalom Ambulancia BUDA: 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16, MoM Sport épülete
 • Fájdalom Ambulancia PEST: 1139 Budapest, Fáy u. 58, Vasas Fáy utcai sportcentrum
 • TELEFONOS IDŐPONTFOGLALÁS
 • A Pácienseknek lehetőségük van telefonon is időpontot foglalniuk az alábbi telefonszámokon, rendelési idő alatt: 
 • Fájdalom Ambulancia BUDA:  +36 1 33 44 222, +36 70 33 44 222
 • Fájdalom Ambulancia PEST: +36 70 383 5005
 • ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS
 • Online időpontfoglalás kizárólag a lefoglalt kezelés egyidejű, Simple Pay-en keresztüli bankkártyás fizetéssel vagy már előzetesen megfizetett, szabad kapacitással rendelkező bérlet terhére lehetséges.
 • Az online időpontfoglalás használata során a Felek kötelesek megadni alábbi adataikat:
 • név,
 • születési dátum,
 • e-mail cím,
  • Az online időpontfoglalás pontos menetének leírása jelen ÁSZF 3. számú mellékletében található.
  • Online fizetés a Simple Pay fizetési rendszer fizetési oldalán keresztül lehetséges. A Simple rendszerrel és használatával kapcsolatos további információ elérhető a www.simplepay.hu weboldalon.
 • Fájdalom Ambulancia a felelősségét a törvény által megengedett legszélesebb körben kizárja az online felületének, valamint a SimplePay felületének meghibásodásához, átmeneti működésképtelenségéhez kapcsolódóan.
 • Az online időpontfoglalást igénybe vevő Páciensek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat – figyelemmel azok egyedi és kivételes jellegére – a Fájdalom Ambulancia a jelen ÁSZF-ben meghatározott megkötésekkel és feltételekkel biztosítja, ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint vállal felelősséget.
 • Szolgáltatás lemondása
 • A Páciensnek az általa lefoglalt időpont díjmentes lemondására 24 órával az adott időpontot megelőzően van lehetősége. 
 • 24 órán belüli lemondás esetén a lefoglalt szolgáltatási díjjal megegyező mértékű rendelkezésre állási díjat számolunk fel ügyfelünk részére. Ennek megfizetésére – ha az adott kezelés előzetesen nem került kifizetésre – valamely szolgáltatás következő alkalommal történő igénybevételekor kerül sor. Amennyiben az adott szolgáltatás már kifizetésre került, úgy a 24 órán belüli lemondás esetén a kifizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni, a lefoglalt időpont már nem módosítható.

A Páciensek a fentiekkel összefüggésben tudomásul veszik, hogy a Fájdalom Ambulancia az általuk lefoglalt időpontokra előre leköti saját kapacitásait, és szakembereinek, valamint rendelőinek foglaltságát a Páciensek által lefoglalt időpontokhoz igazítja. A fentiekre tekintettel a Fájdalom Ambulanciának nincs lehetősége arra, hogy a Páciens által lefoglalt, ám 24 órán belül lemondott időpontokra újabb Páciensek foglalásait felvegye. A rendelkezésre állási díj a Fájdalom Ambulancia oldalán a szakember és egyéb kapacitás rendelkezésre állását tartalmazza.

 • Amennyiben a Páciens bérlete terhére kívánja igénybe venni a szolgáltatást, úgy a 24 órán belüli lemondás esetén az adott szolgáltatásra vonatkozóan a bérletet felhasználtnak tekintjük.
 • A Páciens az időpontját az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja lemondani vagy módosítani:
 • on-line: https://fajdalomambulancia.hu/
 • telefon: 
  • Fájdalom Ambulancia BUDA:  +36 1 33 44 222, +36 70 33 44 222
  • Fájdalom Ambulancia PEST: +36 70 383 5005
 • e-mail: info@fajdalomambulancia.hu
 • illetve az online foglalás visszaigazolásában található törlőlink segítségével

Az időpont lemondása a lemondás visszaigazolásával válik érvényessé.

 • A Fájdalom Ambulancia által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben további információk a Fájdalom Ambulancia hivatalos internetes oldalán (https://fajdalomambulancia.hu/) érhetőek el.
 • Fájdalom Ambulancia kijelenti, hogy amennyiben az adott kezelést végző személy nem elérhető a Páciens által lefoglalt időpontban, úgy Fájdalom Ambulancia haladéktalanul értesíti a Pácienst, – Fájdalom Ambulancia kapacitásának függvényében – az alábbi lehetőségek közül választhat a Páciens: 
 • a lefoglalt időpontban más – azonos kvalifikáltsággal rendelkező – személy végzi el a kért szolgáltatást, vagy 
 • másik időpontot egyeztet az adott szolgáltatásra.
 • Amennyiben a Páciens az időpontot nem mondja le, de nem is jelenik meg a lefoglalt szolgáltatás kezdőidőpontjára, úgy a 24 órán belüli lemondás rendelkezései az irányadóak.
 • AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
 • A Fájdalom Ambulancia egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele valamennyi esetben, kizárólag önkéntes alapon, a Páciens önkéntes elhatározásán alapszik. A Páciens a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását, valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek tudomásulvételét a jogviszony létrejöttét megelőzően elé tárt dokumentumok, mint például a Beleegyező nyilatkozat aláírásával, valamint a szolgáltatás igénybevételével megerősíti. Online időpontfoglalás esetén a Páciens a jelen ÁSZF online úton történő elfogadásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével erősíti meg a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását.
 • A Páciensek kötelesek a jogviszony létrejöttével egyidejűleg, még a szolgáltatások teljesítésének megkezdését megelőzően, minden releváns részletre kiterjedően tájékoztatni a Fájdalom Ambulanciát, illetőleg a Fájdalom Ambulancia részéről eljáró személyeket (pl.: kezelőorvosokat, egészségügyi asszisztenseket, stb.), ennek megfelelően a Páciens köteles tájékoztatást adni valamennyi, a Fájdalom Ambulancia egészségügyi szolgáltatása és a gyógykezelés szempontjából releváns körülményről, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a korábbi betegségeikre, gyógykezeléseikre, valamint egészségi állapotukra vonatkozó információkat. Az adatokat a Fájdalom Ambulancia részéről eljáró személy rögzíti, az adatok teljességét és valódiságát a Páciens aláírásával elismeri. Fájdalom Ambulancia nem vállal felelősséget a Páciens által hiányosan vagy hibásan megadott egészségügyi adatokból származó következményekért.
 • Páciens köteles a szolgáltatás igénybevételét megelőzően személyazonosságát személyazonosító okmányokkal igazolni, valamint köteles TAJ kártyáját felmutatni.
 • A Páciensek kötelesek az általuk lefoglalt időpontban az általuk kiválasztott szolgáltatások igénybevétele céljából, az arra alkalmas higiéniás, fizikai és pszichés állapotban megjelenni és a szolgáltatások igénybevételére jelentkezni. Kötelesek továbbá az általános viselkedési normákat, a Fájdalom Ambulancia részéről eljáró személyek (különösen a kezelőorvos) utasításait, valamint a Fájdalom Ambulancia által közzétett vagy előre közölt egyéb feltételeket maradéktalanul betartani.
 • Abban az esetben, ha a Páciens a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Fájdalom Ambulancia jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését mindaddig megtagadni vagy felfüggeszteni, amíg a Páciens saját kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesíti.
 • Amennyiben a Páciens fenti kötelezettségeinek elmulasztása okán a szolgáltatások teljesítése lehetetlenné válik, a Fájdalom Ambulancia jogosult a szolgáltatások kapcsán a felek között létrejött szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Páciens köteles rendelkezésre állási díjat a Fájdalom Ambulancia részére fizetni jelen ÁSZF 2.5.2 pontjának megfelelően azzal az eltéréssel, hogy a rendelkezésre állási díj azonnal esedékessé válik.
 • A Páciensek tudomásul veszik, hogy a Fájdalom Ambulanciát – szolgáltatásainak magán-egészségügyi jellegéből fakadóan – ellátási kötelezettség nem terheli. Ennek folytán a Fájdalom Ambulancia bármikor jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését megtagadni vagy azok folytatását felfüggeszteni.
 • DÍJSZABÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
 • Páciens tudomásul veszi, hogy a Fájdalom Ambulancia által nyújtott szolgáltatásokat, mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi, így az egészségügyi- és kényelmi szolgáltatásokért Páciens a Fájdalom Ambulancia részére szolgáltatási díjat köteles fizetni.
 • A Fájdalom Ambulancia által nyújtott egészségügyi szolgáltatások mindenkor hatályos (aktuális) díjjegyzéke a Fájdalom Ambulancia hivatalos internetes oldalán, a https://fajdalomambulancia.hu/címen érhető el.
 • Egyedi árak esetleges alkalmazása esetén a Fájdalom Ambulancia munkatársai megfelelő időben, előzetesen tájékoztatják a Pácienseket az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatások díjazásáról.
 • A Fájdalom Ambulancia által nyújtott egészségügyi szolgáltatások díja a szolgáltatást követően, azonnal esedékes, vagyis azt a Páciensek a szolgáltatás igénybevételét követően a helyszínen, készpénzben vagy bankkártyával kötelesek kiegyenlíteni. A Páciens kérésére lehetőség nyílik Egészségpénztári számla kiállítására is. Halasztott fizetésre vagy részletfizetésre nincs lehetőség.

Amennyiben Páciens online időpontfoglalási szolgáltatásunkat használja, úgy a szolgáltatási díj megfizetése az időpontfoglalással egyidőben esedékes és bankkártyával a Simple Pay-en keresztül történik.

 • A Fájdalom Ambulancia fenntartja a jogát az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások díjának jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával ugyanakkor a hatályos díjtáblázat a Fájdalom Ambulancia hivatalos internetes oldalán (az 4.2. pontban megjelölt címen) közzétételre kerül.
 • Bérletekre vonatkozó rendelkezések
 • Egyes szolgáltatások tekintetében a kedvező árú bérletek (a továbbiakban: Bérletek) is megvásárolhatóak. A Bérletek esetén mindenképp szükséges megjelölni a Bérlet használatára jogosult 1 db személyt (a továbbiakban: Jogosult).
 • A Bérletek kizárólag a Jogosult által felhasználhatóak.
 • A Bérletek más személyre át nem ruházhatóak.
 • Laborvizsgálatokra, képalkotó eljárásokra vonatkozó rendelkezések
  • Ezen pontban található vizsgálatokról, eljárásokról minden esetben az adott vizsgálatnak megfelelő tájékoztatást kap a Páciens. Fájdalom Ambulancia az így végzett vizsgálatokra vonatkozóan felelősségét a törvény által megengedett legszélesebb körben kizárja.
  • Laborvizsgálatokhoz mintavételre a Fájdalom Ambulancián kerül sor, azonban az általunk levett minták vizsgálatát a Fájdalom Ambulancia szerződött partnere a SynLab végzi. (Amennyiben az adott laborvizsgálatot a SynLab valamely telephelyén szükséges/lehetséges elvégeztetni arról tájékoztatja a Fájdalom Ambulancia adott munkatársa.)
  • Amennyiben a Páciens a Fájdalom Ambulancián keresztül rendel meg képalkotó eljárásos vizsgálatot, úgy Ön a vizsgálat díját a Fájdalom Ambulancián keresztül fizeti meg, azonban a vizsgálatot valamely partnerünk végzi el a telephelyén. Ez esetben Fájdalom Ambulancia kizárólag az időpont foglalásáért és a megfizetett szolgáltatási díj továbbításáért vállal felelősséget, az egészségügyi szolgáltatást a partner közvetlenül nyújtja Páciens számára. 
  • Amennyiben Fájdalom Ambulancia partnerénél fizeti meg a az eljárás/vizsgálat díját.

A vizsgálat/eljárás ügyintézéséhez mindenképp szükséges a Fájdalom Ambulancia által adott beutaló, számla vagy egyéb igazolás bemutatása a partner részére.

 • Az egyes eredményeket, leleteket kérjük mindenképp hozzák magukkal a következő konzultációra.
 • Társaságunk a külső partnerek tevékenységével kapcsolatos felelősségét a törvény által megengedett legszélesebb körben kizárja.
 • Kiskorúak részére nyújtott szolgáltatások
  • Kiskorúak kizárólag előzetes, írásbeli szülői beleegyezés esetén vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
  • Kiskorúak esetén az egyes szolgáltatások kizárólag orvosi ajánlás/javaslat esetén vehetőek igénybe. 
  • Orvosi javaslat hiányában nem áll módunkban kiskorúakat ellátni. Az így lefoglalt időpontok esetében rendelkezésre állási díj kerül kiszámlázásra.
 • SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
 • Fájdalom Ambulancia és Páciens között jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő szolgáltatási szerződés jön létre minden olyan esetben, amikor Páciens valamely Fájdalom Ambulancia által kínált szolgáltatást vesz igénybe.
 • Az egyes szolgáltatási szerződések határozott időtartamra jönnek létre, a szolgáltatás teljesítéséig. 
 • BETEGJOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
 • A Páciensek az alábbi jogokkal rendelkeznek az egészségügyi ellátások kapcsán:
 • önrendelkezési jog,
 • kapcsolattartási jog,
 • ellátás visszautasításának joga,
 • egészségügyi dokumentáció megismerésének joga,
 • tájékoztatáshoz való jog,
 • orvosválasztás joga.
 • A Pácienseket az alábbi kötelezettségek terhelik az egészségügyi ellátások kapcsán:
 • A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.
 • A Páciens – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
 • tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
 • tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
 • az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
 • tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
 • a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 • a gyógyintézet házirendjét betartani,
 • a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni,
 • jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
 • A Páciens köteles a jogszabály által előírt vagy a jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.
 • A Páciens és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait.
 • A Páciens és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.
 • A betegjogok gyakorlásának módját – e törvény keretei között, ideértve a leletkiadás rendjét is – a szolgáltató működési rendje (gyógyintézet házirendje) szabályozza.
 • A Páciensek jogairól szóló részletes betegtájékoztató, valamint az illetékes betegjogi képviselő elérhetősége elérhető a Fájdalom Ambulancia weboldalán (…), valamint a Fájdalom Ambulancia rendelőiben.
 • PANASZOK KEZELÉSE; JOGÉRVÉNYESÍTÉS
 • A Fájdalom Ambulancia által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszokat a Páciensek az alábbi elérhetőségek valamelyikén jogosultak bejelenteni.
 • Az egészségügyi szolgáltatásainkkal kapcsolatosan panaszokat a Fájdalom Ambulancia kizárólag írásban fogad el.
 • A Páciens a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül köteles a Fájdalom Ambulancia felé bejelenteni. A panaszok késedelmes bejelentéséből fakadó jogkövetkezményekért a Pácienst terheli a felelősség.
 • A panaszokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére a Páciens, valamint – amennyiben a Páciens az igényérvényesítésben akadályoztatva van – az általa erre írásban (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban) felhatalmazott személy jogosult. Az igényérvényesítésnek feltételét képezi, hogy a Páciens az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokról szóló számlát a Fájdalom Ambulancia felé bemutassa.
 • A Fájdalom Ambulancia munkatársai a Páciens által bejelentett panaszra lehetőség szerint rövid úton választ adnak, indokolt esetben pedig a lehető legrövidebb időn belül megteszik a felmerült problémák elhárításához szükséges intézkedéseket. A bejelentett panaszokra a Fájdalom Ambulancia 30 (harminc) napon belül írásban is választ ad, amelyet a Páciens által előre megadott e-mail címre, ennek hiányában pedig a Páciens által megadott postacímre juttat el.
 • ADATVÉDELMI SZABÁLYOK
 • Páciens tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen adatainak kezelése, amelyeket Fájdalom Ambulancia a mindenkori adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezel.
 • EGYÉB
 • Fájdalom Ambulancia kijelenti, hogy a weboldalán megjelenő esetlegesen megjelenő, harmadik felek hirdetései, reklámjai stb. kapcsán nem vállal felelősséget.
 • Jelen ÁSZF 2020. április 8. napján lép hatályba.
 • A Fájdalom Ambulancia fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatályba lépéskor a Fájdalom Ambulancia hivatalos internetes oldalán (https://fajdalomambulancia.hu) hirdetményként közzétételre kerül.

Kelt Budapesten, 2020. április 8.  napján